*** Terasaki Electric Europe CO. LTD. - Aktualno?ci
 
 
Power Circuit Breakers
for safety and protection
Nowości 

Najnowsze Wiadomo?ci

Archiwum Aktualno?ci

Wycofanie produktu

Podczas procesu badania jako?ci stwierdzono niezgodno?? surowca ze specyfikacj?. Niezgodno?? materia?owa dotyczy dwóch wy??czników miniaturowych TD3 M10 oraz TD3 M06. Dotyczy to tylko niektórych partii produkcyjnych wspomnianych wyrobów. W chwili obecnej nie mamy ?adnych reklamacji ze strony klientów, którzy zakupili powy?sze wy??czniki. Pomimo to, zdecydowali?my si? na wdro?enie procedury wycofywania i wymiany tych wyrobów:

Na bazie posiadanych informacji, skontaktowali?my si? ju? ze wszystkimi klientami, którzy zakupili powy?sze produkty.

Je?li macie Pa?stwo podejrzenia co do zakupionych lub zainstalowanych produktów, mo?ecie sami sprawdzi? czy konkretny wy??cznik jest obj?ty procedur? wymiany wg poni?szej listy. Je?li w dalszym ci?gu maj? Pa?stwo w?tpliwo?ci, prosimy o bezpo?redni kontakt z Terasaki.

Kontakt do Terasaki mcb@terasaki.co.uk


Do góry